Top
m

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia zasady dotyczące zachowania poufności w KIM Sp. z o.o. oraz zawiera informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach. Zapewniamy, iż stosujemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub niezamierzonym zniszczeniem. Dane osobowe uzyskiwane od Klientów odwiedzających stronę internetową www.kim24.pl („Strona”) i korzystających z usług świadczonych przez KIM Sp. z o.o. drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony są przetwarzane i przechowywane zgodnie z przyjętą praktyką przetwarzania informacji oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane jako RODO.

 

Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000106056, NIP: 844-18-09-717.

 

Pozyskiwanie informacji i danych

Samo przeglądanie zawartości Strony może odbywać się anonimowo i nie wymaga podawania przez Państwa danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na charakter niektórych usług oraz obowiązujące przepisy prawa, korzystanie z niektórych usług wymaga podania określonych danych.

Informujemy także, że w trakcie korzystania ze Strony mogą być zapisywane pliki cookie. Informacje w tym zakresie przedstawiamy poniżej, w sekcji „pliki cookie”.

Państwa dane osobowe możemy otrzymywać bezpośrednio od Państwa, np. gdy prześlą do nas Państwo e-mail z zapytaniem ofertowym, wypełnią formularz na Stronie, złożą zgłoszenie reklamacji towaru, potwierdzą przyjęcie naszej oferty lub np. wezmą udział w konkursie.

Na podstawie zgód i upoważnień otrzymanych od Państwa, określone informacje otrzymujemy także z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (adres: ul. Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa). Najczęściej gromadzone przez Spółkę informacje obejmują:

 1. Informacje i dane pozyskiwane bezpośrednio od Klientów: nazwisko i imię, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres dostawy, numer telefonu, numer rachunku bankowego i informacja o banku prowadzącym rachunek,
 2. Informacje i dane pozyskiwane od innych podmiotów: informacje i dane uzyskane z biura informacji gospodarczych (zakres zgodny z przepisami ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych).

 

Wykorzystanie gromadzonych informacji

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umów z kontrahentami KIM Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. spełnienia ciążących na KIM Sp. z o.o. obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
 3. określenia dostępności różnych produktów i usług oferowanych przez KIM Sp. z o.o. dla indywidualnych Klientów,
 4. marketingu bezpośredniego, w tym przesyłanie zamówionych informacji handlowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres trwania umowy lub do złożenia sprzeciwu,
 5. aktualizacji i rozbudowy baz danych Klientów wraz z pozyskiwaniem zgód,
 6. prezentacji kampanii marketingowych i sprzedażowych, celem uzyskania wzrostu sprzedaży,
 7. informowania o zmianach dotyczących firmy, firmowej strony internetowej, aktualnych akcji promocyjnych, etc.
 8. weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy,
 9. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) ,
 10. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,
 11. w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

 

Komu udostępniamy państwa dane

 Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: a. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek, b. partnerzy biznesowi (dostawcy, producenci, wytwórcy), c. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe, d. podmioty upoważnione przez Państwa. KIM Sp. z o.o. nie przekazuje Państwa danych osobowych do podmiotów z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Jak długo przechowujemy państwa dane

Dane osobowe będą przechowywane przez KIM Sp. z o.o. i/lub w/w podmioty, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jakie przysługują państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 f RODO), z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator:
  • wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem, lub
  • wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Jeżeli jednak dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, a Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać danych do tych celów

 7. prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W celu skorzystania z przysługującego Państwu prawa dostępu do danych oraz ich poprawiania, odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu (w przypadkach określonych przepisami prawa), bądź gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące powyższych zasad prosimy o kontakt drogą mailową na adres [email protected], telefonicznie pod numerem (22) 55 96 204 lub drogą pocztową na adres KIM Sp. z o. o, ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa.

 

Dobrowolność podania danych

Przeglądanie zawartości Strony może odbywać się anonimowo. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Zwracamy jednak uwagę, że z uwagi na charakter niektórych usług oraz obowiązujące przepisy prawa, korzystanie z niektórych usług wymaga podania określonych danych. Użytkownik jest zobowiązany podać dane prawdziwe, aktualne i kompletne.

 

Polityka cookie

KIM Sp. z o.o. informuje, że używa na niniejszej stronie internetowej technologii cookies do rejestrowania statystyk poruszania się użytkownika po stronie kim24.pl. Pliki cookie nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookie są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania danych osobowych. Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika. KIM Sp. z o.o. informuje, że korzysta z usług:

 • GOOGLE Inc.

Aby usprawnić działanie naszej strony, korzystamy z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk firmy Google Inc. (Google), które stosuje pliki cookie do analizowania sposobu wykorzystywania stron internetowych. Więcej o polityce prywatności Google Analytics:

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej.

 

Linki do innych stron

Strona internetowa KIM Sp. z o.o. może zawierać linki do innych stron. Dokładamy wszelkich starań, aby podawać linki do stron o wysokiej jakości i cieszących się dobrą opinią, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za procedury ochrony informacji, zawartość takich stron ani też za usługi oferowane na takich stronach.

 

Nagrywanie rozmów

KIM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów z numerami podanymi na stronie internetowej www.kim24.pl. Taka rejestracja rozmów jest wykorzystywana dla celów kontroli jakości, co ma zapewnić ciągłe monitorowanie i poprawianie naszych standardów obsługi Klienta.

 

Postanowienia końcowe

KIM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Polityki. O planowanej zmianie Polityki KIM Sp. z o.o. poinformuje co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem danych przez ogłoszenie zamieszczone na stronie www.kim24.pl.